..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

Phê duyệt Danh mục Kiểm kê Di tích LSVH, danh lam thắng cảnh địa bàn thành phố

2017-03-07 QĐ số 923-QĐ-UBND - Phê duyệt Danh mục Kiểm kê Di tích LSVH, danh lam thắng cảnh địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 2017-03-07(p.1)QdSo923-qd-ubnd-PheDuyetDanhMucKiemKeDiTichLsvh,DanhLamThangCanhDiaBanTpGd2016-2020
2017-03-07(p.2)QdSo923-qd-ubnd-PheDuyetDanhMucKiemKeDiTichLsvh,DanhLamThangCanhDiaBanTpGd2016-2020
Qd(a)PheDuyetVaBanHanhDanhMucKiemKeDtlsvh,DanhLamThangCanhTrenDiaBanTpGiaiDoan2016-2020
Qd(b)PheDuyetVaBanHanhDanhMucKiemKeDtlsvh,DanhLamThangCanhTrenDiaBanTpGiaiDoan2016-2020
Qd(c)PheDuyetVaBanHanhDanhMucKiemKeDtlsvh,DanhLamThangCanhTrenDiaBanTpGiaiDoan2016-2020scroll back to top
NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com