..:: ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO NĂM THỨ 93 (12-10-2017) - UNESCO VIỆT NAM cấp Bằng Chứng nhận Ngày Khai Đạo Cao Đài (25/09/2016) ::..

Con là một Tam tài tại thế, Tìm chỗ không mà lánh luân hồi - Hiền tài Lê Quang Liêm

CON LÀ MỘT TAM TÀI TẠI THẾ

TÌM CHỖ KHÔNG MÀ LÁNH LUẬN HỒI

---------------------------------------------------

- Thời gian : 10giờ, ngày mùng 01 tháng 05 Ất-Dậu (2005)

- Thuyết trình viên : Hiền tài LÊ-QUANG-LIÊM.

NHẬP :

 Nhân  Mùa Phật Đản

Pháp  KHÔNG TAM MUỘI: Là pháp cốt tủy. Pháp đỉnh cao của đạo Chí Tôn, đạo Phật, đạo Chúa. Tam thế Chư Phật đều đắc đạo bang pháp môn này.

Pháp NHƯ HUYỂN TAM MUỘI

Pháp BÁT NHÃ TAM MUỘI

Pháp  VẠN PHÁP GIAI KHÔNG, DUYÊN SANH NHƯ HUYỂN

Pháp TRUNG ĐẠO

THÂN : 

1. Lẽ ra Đức Thế Tôn quyết định ly gia không dễ dàng chútt nào. Nhưng Người lại ra đi dễ dàng. Vì ngừơi được chứng kiến bằng chính mắt mình những cảnh tượng trước đó. Bởi vì : Tri huyển tức ly, ly huyển tức giác; Biết đã là mộng huyển, thì phải viễn ly.

Trước đó, người đã thấy:

-         Đứa trẻ mới sanh đang nằm khóc

-         Lão già đi đứng khó khăn

-         Người bệnh đang thở hổn hển chờ chết

-         Xác người chết ruồi bu kiến đậu.

-         Cuộc đời là huyển mộng như thế đó. Nó không là gì cả! Vì Người, vốn là người có trí tuệ Bát Nhã. Tiểu sử của Người, đã chứng minh điều ấy: Người là người học rộng, văn võ song toàn.

2. Do vậy, mục tiêu xuất gia của Người là gì ?

Ngài đã xác định rõ ràng bằng bài kệ:

Nhất bát thiên gia phan

Cô thân vạn lý du

Chỉ ú sanh tử sự

Giáo hoá độ xuân thu.

Chỉ vì một mục đích duy nhất là giải thoát sự sanh tử luân hồi cho tất cả mọi người.

- Sáu năm gặp hai vị Thầy, không đáp ứng được mục tiêu của Người.

-         Tu tự ép xác, khổ hạnh, một ngày một hạt mè, không hiệu quả.

-         Đươc uống một bát sữa của một cô gái!

-         Ngồi tịnh tâm, tư duy, quán chiếu từ thực tế của cuộc đời của chính mình :

Tiểu thừa : Pháp môn Tứ diệu đế: Khổ, tập, diệt, đào, đê’ đạo tạo các bậc Thánh A La Hán.

Trung Thừa : Pháp môn Thập nhi nhân duyên: Đào tạo bích chi Phật.

Đại Thừa : Pháp môn Lục độ: Bố thí, tri giơi, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Đào tạo: Bồ Tát (Thập địa), Phật.

Trong phạm vi bài này : Không bàn Pháp môn Tiểu thừa, Trung thừa, Vì Hiền hữu Quang Thoai đã diễn giải rồi.

Xin trình bày Pháp môn Đại thừa:

- Trong kinh KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH, hay BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN KINH.

a) Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến NGU( UẨN GIAI KHÔNG; ĐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH.

Sắc uẩn: Thân.

Thọ, tưởng, hành, thức; uẩn, bốn uẩn nay là tâm.

Ngũ uẩn là gì ?

Là thân và tâm của con người, là nhục thể và tâm hồn của con người. Ngũ uẩn không chỉ là con người, mà ngũ uẩn còn là vật chất, thảo mộc, thú cầm,  con người, nói chung là vạn pháp hay vạn vật.

Nếu thấy cho được ngu uẩn giai không thì sẽ đươc giải thoát tất cả khổ ách.

Tại sao vậy ?

BÁT NHÃ BÀ LA MẬT ĐA TÂM KINH, là hậu quả của chân lý phật xuất từ kinh Kim Cang Đại Thừa Bát Nhã, qua các câu và các bài kệ sau đây :

Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng, huyển, bào, ảnh

Như lộ, diệc như diện

Ưng tác như thị quán.

Hoặc :

Nhược dĩ sắc kiến ngã

Dĩ âm thanh cầu ngã

Thi nhơn hành tà đạo

Bất năng kiến như lai

Hoặc :

Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng

Nhược kiến chư tưởng phi tưởng tất kiến như lai

Hoặc :

Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả.

Nếu mọi người thấy cho được như vậy, thì tất cả vô minh, phiền não, khổ đau, sợ hãi đều không có vơi người đó, đều được giải thoát đối với người đó.

Người thấy cho được như vậy, là người biết sống tuy thuận chân lý.

- Không sơ chết.

- Không sợ tất cả các thứ khổ

Thí dụ :

Có người chửi mình :

Mồ tổ bay ơi nó chửi tao!

Khi chưa học đạo giận làm sao

Học rồi gẫm lại không gì lạ

Mồ tổ bay ơi nó chửi tao!

- Cuộc đời này chỉ là một trò chơi, một sân khấu, một hí trường.

- Tự coi mình như một diễn viên trên sân khấu trong điện ảnh.

BÀI BÁT NHÃ BÀ LA MẬT ĐA TÂM KINH (tiếp theo) :

Này xá lợi tử,

Sắc bất dị không, không bất dị sắc

Sắc tức thi không, không tức thi sắc

Thọ tưởng hành thức bất dị không

Không bất dị thọ tưởng hành thức.

Thọ tưởng hành thức tức thị không

Không tức thị thọ tưởng hành thức

Này xá lợi tử, thi chư pháp, KHÔNG TƯỚNG, BẤT SANH, BẤT DIỆT, BẤT CẤU, BẤT TỊNH, BẤT TĂNG, BẤT GIẢM.

Thị cố KHÔNG TRUNG,

Vô sắc, VÔ THỌ, VÔ TƯỞNG, VÔ HÀNH, VÔ THỨC.

Vô nhân,  vô nhĩ, vô tỉ, vô thiệt, vô thân, vô ý.

Vô sắc, vô thanh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp.

Vô nhân thức, vô nhị thức, vô tỉ thức, vô thiệt thức, vô thân thức, vô ý thức

VÔ VÔ MINH diệc VÔ VÔ MINH TẬN

VÔ HÀNH diệc VÔ HÀNH TẬN

VÔ THỨC diệc VÔ THỨC TẬN

VÔ  DANH SẮC diệc VÔ  DANH SẮC TẬN

VÔ  LỤC NHẬP diệc VÔ  LỤC NHẬP TẬN

VÔ XÚC diệc VÔ XÚC TẬN

VÔ THỌ diệc  VÔ THỌ TẬN

VÔ ÁI diệc  VÔ ÁI TẬN

VÔ THƯ diệc VÔ THƯ TẬN

VÔ SANH diệc VÔ SANH TẬN

VÔ LÃO TỬ diệc VÔ LÃO TỬ TẬN.

Hồi giáo, dân IRAQ không biết chân lý này!

Vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo.

Vô trí, vô đắc, vô sở đắc.

Bồ Tát y Bát Nhã Bà La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại. Có vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng(toàn là đồ giả, mà tưởng là đồ thật), cứu cánh NIẾT BÀN.

Cố thuyết, tâm thế Chư Phật, Y Bát Nhã Bà la mật Đa, cố đắc A NẬU ĐA LA TAM MIÊU TAM BỒ ĐỀ.

Cố tri, Bát Nhã Bà La Mật Đa thị dại thần chú, thị dại minh chú, thi vô thượng chú, thi vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Người đạo Cao Đài, Người đạo Phật, Người các đạo khác:

- Chưa tu Pháp Môn này, còn tu ngọn.

- Tu cho được Pháp môn này, mới là tu gốc.

Bằng cớ, giảng xong Pháp môn này Đức Phật tuyên bố:

Thử thị DIỆU LIÊN HOA

Kim Cang Vương Bảo Giác

Như Huyển Ta ma đề

Đồn chỉ siêu vô học

Thử A tì Đạt Ma

Thập phương bạt già phạm

Nhất lộ Niết Bàn Môn

Lắng nghe Đức QUAN THẾ ÂM dạy :

Nam lai Bắc vãng Tẩu tây đông,

Khán đắc phù sanh tổng thị không

Thiên giả không, Địa giả không

Nhơn sanh yểu yểu tại kỳ trung

Thê giả không tử giả không

Phu giả không, tử giả không

Phụ giả không, mẫu giả không

Lộ thượng HUỲNH TUYỀN, bất tương phùng

Điền viên sản nghiệp diệc giai không

Phú quý công danh tổng thị không

Kim giả không, ngân giả không

Tử hậu hà tàng tại thủ trung

Đó là ý của Thày,

Đó là cơ sàng sảy của Thày

Đó là cơ thanh lọc của Thày

Xin lắng nghe:

Bày ra giả tướng hữu hình,

Đặng làm thể đạo, chí linh diệu huyền

ĐTCG, (tr.63)

ĐẠO PHẬT CŨNG DẠY BẰNG CHÂN LÝ TỨ NIỆM XỨ :

THÂN VÔ NGÃ

TÂM VÔ THƯỜNG

PHÁP BẤT TINH

THỌ THỊ KHỔ.

Thế giới, từng quốc gia, mọi con người thú cầm, cây cỏ, loài kim thạch, nơi chung là vạn vật hũu hình, núi sông, đất liền, trời trăng, mây nước cỏ cây, hoa lá, động vật,  thực vật, khoáng vật, vv……đều chỉ chung định luật bất biến này. Người thì sanh lão bệnh tử, vật thì sanh tru di diệt, vũ trụ thì thành trụ hoại không.

Thầy cũng dạy:

Kia muôn vật ở trong thế giới

Tụ rồi tan, có lại thành không

Ví dụ như : Toà Thánh Tây Ninh, Đế Thiên Đế Thích, Toà tháp đôi trung tâm thương mại quốc tế ở Mỹ, sóng thần Đông Nam á, xe lửa trật đường rầy, châu Đại Tây Dương, Hitle, Thành cát Tư Hãn, Sadam Hussein, Năm Cam, cô Cẩm Nhung ...

TAM TÀI là gì ?

Người đạo Thầy mới biết từ này, đạo khác không biết. Tam tài là Thiên, Địa, Nhơn. Thầy dạy rất kỹ : Trời thì có Nhật, Nguyệt, Tinh; Đất thì có Thủy, Hỏa, Phong; Người thì có Tinh, Khí, Thần. Tinh là xác thân, đệ nhất xác thân. Khí là chơn thần, đệ nhị xác thân. Thần là chơn linh, tâm hồn, chơn hồn.

Do vậy, biểu tượng thờ phương của đạo Cao Đài là cửu Trùng Đài la tinh, là nhơn sanh, là con người. Hiệp thiền đài là khí, là chơn thân, là Mẹ, là Phật Mẫu, đất. Bát quái dài la thần, là chơn linh, là Thày, là Thượng Đế, là Trời.

Thánh ngôn Thầy dạy:

Cùng một gốc Thầy chia ba nhánh

Tùy hội nguôn ban rải giống lành

Có Trời mới có chúng sanh

Có con, con mới tu thành Phật Tiên

Con là một Thiêng Liêng tại thế

Cu(ng với Thày đồng thể linh quang

Khoá chìa con đã sẵn sàng

Khi vào cõi tục khi sang Thiên đình

Hoặc:

Nhục vinh, sang tiện, nghèo giàu

Sang qua, sớt lại biết bao nhiêu lần

Hoặc:

Người là tiểu thiên địa đó

Người với Trời nào có khác chi

Hễ Trời có những món gì

Người người đều cũng đủ y như Trời

Hoặc:

Tu hành là học làm Trời

Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian

Hoặc:

Thầy là các con, các con là Thầy !

KHÔNG LÀ GÌ?

Con là một tam tai tại thế

Tìm chỗ Không mà Lánh luân hồi

Trái lại:

Con là một tam tài tại thế.

Tìm chỗ Có mà Đọa luân hồi

Không là gì ?

Là giải thoát, là giác ngộ, là không vô minh, là không ngu muội, là không phiền não, là không khổ đau, là không sợ hãi.

Do vậy, KHÔNG đồng nghĩa với Niết Bàn, Cực Lạc, cõi Thiêng Liêng hằng sống.

Người hiểu ĐẠO, nhìn đâu cũng thấy KHÔNG!

Luân hồi là gì ?

-Bị Trời buộc ơ& trong cái vòng vô minh, phiền não, khổ đau, sợ hãi

-Lẩn quẩn trong vòng vô minh, phiền não, đau khổ, sợ hãi, không có lối thoát, cũng là địa ngục vậy

Có là gì?

Vũ trụ này có thật, thế giới hiện tượng này có thật, thế giới hữu hình này có thật, khoáng vật, thực vật, động vật, con nguời của thế giới này có thật.

Trời, đất, sông, biển, đất liền; trời trăng, mây nước, cỏ cây, hoa lá, núi non, thiên nhiên…của thế giới này có thật.

Nhưng kỳ thật, tất cả vạn pháp, hữu vi pháp kể trên đều không có thật.

Xin hãy lắng nghe Thầy dạy:

Kia muôn vật ở trong thế giới

Tụ rồi tan, có lại thành không

Hoặc:

Thấu rõ thế gian muôn tượng đó

Nó đều không có, cũng không không

Hoặc Đức Phật Thích Ca cũng xác định :

Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyền bào ảnh

Như lộ diệc như diện

Ưng tác như thị quán

Hoặc:

Lục Tổ Huệ Năng cung nói:

Bồ Đề bổn vô thụ

Minh cảnh diệc phi đài

Bổn lai vô nhất vật

Hà xứ nhạ trần ai

Để phản bác tri kiến của trưởng tràng THẦN TÚ:

Thân như Bồ Đề Thụ

Tâm như minh cảnh dài,

Thời thường năng phất thức

Vật sử nhạ trần ai.

Do Tri kiến hữu tướng của THẦN TÚ, Thánh ngôn, bài 16, ngày 05/06/1926 tại Hội Phước tự Cần Giuộc, Thầy cho rằng Tri kiến của THẦN TÚ là tà kiến, khiến đạo bị bế từ đó. nên tu thì nhiều, mà đắc thì ít.

Do vậy Tri kiến vô tướng của Lục Tổ Huệ Năng mới là chánh kiến. Do vậy, ý nghĩa chư KHÔNG trong câu Thánh ngôn.

Con là một tam tài tại thế, tìm chỗ KHÔNG mà LÁNH luân hồi.

Phải hiểu cho được, phải thấy cho được như vậy mới đúng.

Trong bài Thánh ngôn thứ  6, ngày 13/03/1926, Thầy lại dạy :

“… bởi vậy cho nên, Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ, cũng chẳng vì thương mà không sai quỷ dỗ dành (không thương mà thương, thương mà không thương)”.

Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quang các con dầu xa dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp. Chúng nó chẳng hề thấy đặng, là ĐẠO ĐỨC của các con.

Lũ hổ lang là gì ?

Là miếng đỉnh chung là hồng trần, là ngũ dục lạc, là tứ đỗ tường, là lục trần.

Đạo đức là gì?

Phải hiểu nghĩa chữ đạo đức, theo định nghĩa của Lão Tử :

Đạo là Vô Vi pháp, là vạn pháp giai không do duyên sanh như huyển.

Đức là vô vi nhi vô bất vi, không làm nhưng không có gì không làm, là trung đạo giả của nhà Phật. Làm như không làm, làm vì lợi ích cho mình, cho ngươi, cho xã hội, là làm công quả (kết quả mà không tính công).

Hoặc không tham gia vào thế tục(xuất gia)

Hoặc cứ mạnh dạn tham gia, mà không đam mê, không tham đắm (cư sĩ)

- Cư trần mà không nhiễm trần

- Giống như sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

- Làm công quả

Do vậy, Thầy kêu gọi các con bằng hai câu:

Con là một tam tài tại thế

Tìm chỗ không mà lánh luân hồi

Còn Mẹ bằng lời thân thương, êm dịu:

Đỉnh chung là miếng treo gương

Khiến nên trẻ dại, lạc đường quên ngôi

Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi

Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường

Ngồi trông con đặng phi thường

Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh

CHÚ : Thầy : Mẹ con không thấy được mặt Thầy !

Mẹ: Không ai thấy được mặt thật của Mẹ!

Đỉnh chung: là lũ hổ lang, hồng trần, ngũ dục lạc, tứ đỗ tường, lục trần.

Khúc nôi đoạn trường: Mẹ vô cùng đau khổ

Đặng phi thường: Đặng tỉnh thức đặng giác ngộ hiểu được rằng:

Thấu rõ thế gian muôn tượng đó

Nó đều không có, cũng không không

Hoặc:

Vạn pháp giai không, duyên sanh như huyển

Hoặc:

Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách

Hoặc:

Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyển bào ảnh.

Người học đạo, chỉ hiểu sơ sơ qua loa, không hiểu chân thật. Nên vẫn còn vô minh phiền não khổ đau, và sợ hãi! Không hiểu chân thật bản chất của nó nên không viễn li được: Hồng trần ngũ dục lạc, tứ đỗ tường.

Mà phải mạnh dạn: Trí huyển tức ly, ly huyển tức giác (ngộ)

Đường hằng sanh: Niết bàn, cực lạc, cõi thiêng liêng hằng sống, giải thoát luân hồi sinh tử, nơi không có khổ

Thí dụ : Trường hợp cô Cẩm Nhung, Diễn viên Yến Vi, tổng thống Sadam Hussein

Con là một tam tài tại thế

Tìm chỗ CÓ nên đọa luân hồi

Đạo phật là đạo bát nhã. Duy tuệ thị nghiệp, là khẩu hiệu của đạo phật. Đạo cao Đài chấn hưng đạo phật. Đạo Cao Đài cũng là đạo Bát Nhã

Xin chứng minh:Pháp tu của đạo Cao Đài cũng là pháp Bát nhã tam Muội. Ngôn ngữ của Đạo Cao Đài, của kinh Cao Đài là ngôn ngữ Bát Nhã :

THUYỀN BÁT NHÃ, CÓ HAI CÂU LIỄN (trên thuyền Bát Nhã):

Vạn vật viết vô, nhục thể thổ sanh hườn tai thổ

Thiên niên tự hữu, linh hồn thiên tứ phản hồi thiên.

Hoặc:

Khuông thuyền Bát nhã chẳng hề chìm

Nhẹ   hóa   như   bông   nặng   hóa  kim

Có   đạo   trong   muôn   ngồi   cũng  đủ

Vô   duyên   một   đứa   cũng   là   chìm.

THÁNH NGÔN

KHÁCH ĐÌNH ? :

Thế gian này là cõi tạm, khách đến rồi khách đi:

Thánh ngôn có dạy:

Nhục vinh sang tiện nghèo giàu

Sang qua sớt lại biết bao nhiêu lần.

ĐẤT CỰC LẠC (Cực Lạc thế giới, Cực Lạc Tây phương)

Thà cam vui chốn động đào

Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.

Hoặc:

Mặc tình bốn biển vui chơi

Bỏ rồi xác thịt, mở rồi cùm gông.

Hoặc:

Linh hồn hiệp khí hư không

Nội trong nháy mắt trí thông Đất Trời.

Đó là văn vần, còn văn xuôi, Thầy dạy:

… Thầy thấy người đời hằng lầm tưởng cái dã thân này. Tu luyện đặng cần bất tử trường sanh. Khờ lắm thay ? Dại lắm thay ! bởi câu chấp mà sa mãi tội tình, trầm luân muôn kiếp. Cái xác thân nặng nề, nhơ bẩn, thúi tha này còn ham hố làm chi !

Các điểm linh hồn bị mang xác thịt này, chẳng khác chi bị núi thái sơn dằn chận cái điểm linh hồn. Ngày nào bỏ đặng xác thân này, thì chẳng khác chi để gánh thái sơn xuống vậy.

Người tu hành đắc đạo, không bao giờ chịu mang xác thịt nhiều ngày ở thế, nó nặng nề lắm. Đường xa muôn dặm vời vợi dầu dùng sức ngụa truy phong, dĩ mãn kiếp cùng đời, chẳng thấu, chớ linh hồn mà bỏ đặng xác thịt này rồi, thì trong bốn biển, nháy mắt đãa đến nơi.

CHU :

Đi bằng tâm, nói Tây Ninh là tới Tây Ninh. Nói Little Saigon là tới Little Saigon.

Bởi vậy cho nên, đừng bao giờ sợ chết ! Chết không có mất ! nếu chết mà mất, thì không có đạo Cao Đài, không có đạo Thầy ! Vì không có cơ bút !

KINH THIÊN ĐẠO – THẾ ĐẠO :

Cũng có thể gọi là BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN KINH.

KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ :

Nhược thiệt nhược hư

Bất ngôn nhi mặc tuyên đại háa

Thị không thị sắc

Vô vi nhi dịch sử quần linh.

KINH GIẢI OAN :

Huệ quang chiếu thấu chánh tà.

Chèo thuyền Bát Nhã ngân hà độ sanh

KINH ĐƯA LINH CƯ(U:

Nam mô Tam giáo diệu huyền

Tuyệt luân Bát Nhã đưa thuyền độ vong.

CHÚ: Tuyệt Luân: Tuyệt là cắt đứt. Luân là các mối dây. Vòng luân hồi

- Cắt đứt các mối dây tình ái.

Cắt đứt các tình cảm đam mê hồng trần

- Cắt đứt Vòng luân hồi, vòng thập nhị nhân duyên

KINH HẠ NGUYỆT:

Thức giấc mộng Huỳnh Lương vừa mãn

Tiếng phồn ba, hết thoảng bên tai.

KINH KHAI CỬU:

Nắm cây huệ kiếm gươm thần

Đứt tan sự thế nợ trần từ đây.

KINH ĐỆ NGŨ CỬU:

Khai kinh vô tự đặng nhìn quả duyên

Đắc vạn sách thông Thiên dịnh Địa.

KINH THUYẾT PHÁP

Nguyện các Đấng đương chầu Bạch Ngọc

Giúp thông minh làu thuộc văn từ.

KINH NHẬP HỘI:

Thuận nhân tâm ắt thuận Trời

Câu kinh vô tự độ người thiền duyên

KINH XUẤT HỘI

Cứ nương dưới mái linh cơ tạo

Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà

Cửa địa ngục chóng lánh xa

Mượn hình Thánh thể cất nhà cõi Thiên.

KINH KHI VỀ:

Con nguyện xin khuôn linh giúp sức

Bước ta bà giục thúc huệ quang.

KINH VÀO HỌC:

Gần điều nên lánh lẽ hư

Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn.

KINH CẦU TỔ PHỤ ĐÃ QUY LIỄU:

Dâng gươm huệ kiếm xin cầm

Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi thiêng

Nương thuyền Bát Nhã cho an

Dìu chừng con cháu vào đường nghĩa nhân.

KINH CẦU BÀ CON THÂN BẰNG CỐ HỮU ĐÃ QUY LIỄU :

Đã từng chịu khó khăn kiếp sống

Định tấm thần giải mộng Nam Kha

Diệt trần tình cam lộ tẩy nhơ

Ngân Kiều Bát Nhã qua bờ...

NU TRUNG TÙNG PHẬN :

Óan hình liễu gét mày hoa

Kiếp tu mỏng mảnh mới là nữ nhi

-Tiếng chuông thức giấc Huỳnh Lương

Toan nương thuyền huệ vào đường vĩnh sanh

-Ngắm thế cuộc chẳng bằng một giấc

Kiếp phù du đặng thất là bao

-Trương thẳng cánh con thuyền Bát Nhã

Coi đau thương giải hỏa trú khiên

-Nắm huệ kiếm đặng thâu trái chủ

Mặc đạo y sạch dũ phồn hoa

-Tâm ân ái giúp chí linh

Biển mê chèo chiếc thuyền tình độ nhân

-Hiệp tạo hóa, cầm quyền chuyển thế

Dạy vạn linh chuyển thế từ bi

Sanh ấy kí, tử là quy

Diệu huyền cơ tạo chẳng gì gọi hơn

-Ái ân, ân ái là sao?

Đài thân lắm khách má đào gian truân

-Duyên là đâu? Nợ là đâu?

Chẳng qua biển khổ, bắc cầu sông mê.

-Toan để bút ngăn dòng chồng vợ

Thì lại e nghịch nợ tiền khiên

-Muốn khuyên dầu phật xuất gia

Lại e để hại nước nhà khuyết dân

-Đếm thử tuổi tám mươi đã quá

Giấc nam kha dục dã tỉnh mê

-Đời đời danh chói CAO ĐÀI !!!

KẾT LUẬN :

I. CON LÀ MỘT TAM TÀI TẠI THẾ

TÌM CHỖ KHÔNG MÀ LÁNH LUÂN HỒI.

… Tu luyện, để cái TÂM KHÔNG mà tưởng Thầy, chẳng nhớ việc qua rồi, không lo sự hiện tại, dừng tưởng sự sắp đến

Tai nghe vọng phù trầm. Lảnh lót, thanh tao, mà lòng không vọng động.

Mắt thấy việc lạ lùng, xinh đẹp, tốt tươi mà ý chẳng say mê.

Đới với cảnh , chỉ TÂM KHÔNG(Thánh ngôn)

-Bất trụ sắc nhi sanh kỳ tâm

Bất trụ thanh hương vị xúc pháp nhi sanh kỳ tâm

Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm!

KINH KIM CANG BÁT NHÃ

- Cũng như con hát lên hí trường, làm vua, làm quan, trải qua cảnh khổ, đến hồi vui, lúc phải hỉ nộ, khi thì ái ố, song chẳng động lòng mê đắm, vì vẫn biết rằng bao nhiêu sự lâm ly ấy, toàn là chẳng thiệt, chỉ giả dối, pha trò, trong một thời gian ngắn ngủi đó thôi!

Hỡi các con! con hãy bền chí, rắn gan mà sớm tối tu tâm, luyện tánh. Trên có Thầy ban ơn bố hoá, giữ gìn cho các con, dưới các con hãy bền lòng, chịu những sự khảo dảo(hồng trần, đỉnh chung), khổ thân mà đền bồi oan trái.(DTTG, trang 43. luyện kỹ tu thân).

CUỘC ĐỜI QUA MẮT TÔI

Chiếc thân tứ đại khói

Sinh hoạt thê gian mây

Thành công khối nước đá

Thất bại chùm bọt tan

Nhục vinh bong bong nước

Thương ghét hạt sương mai

Khổ vui trong giấc mộng

Lành giữ bóng chim bay

Tháng ngày cái chớp mắt

Còn mất nươc trăng lay

Chung cuộc con gió thoảng

Viên mãn bầu trời trong

Hòa thượng THÍCH THANH TỪ.

Và Đức CHÍ TÔN đã dạy :

Kìa muôn vật ở trong thế giới

Tụ rồi tan, có lại thành không.

-Thấu rõ thế gian muôn tượng đó

Nó đều không, có cũng không không.

CÁC MINH QUÂN ĐỜI NHÀ TRẦN :

Công thành thân thối, lên làm thái thượng hoàng hoặc bỏ ngôi đi tu nhường ngôi lại cho con, như vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông.

-Thái thượng hoàng của Vua Khang Hy đời nhà Thanh

XA :

Mồ tổ bay ơi nó chửi tao

Khi chưa học đạo giận làm sao

Học rồi gẫm lại không gì lạ

Mồ tổ bay ơi nó chửi tao.

NI CÔ MINH TRÍ

- Người tu chân chính nhìn đâu cũng thấy không

- Vô tham, vô sân, vô si, vô tất cả là xả tất cả

- Tâm độc thủy bào hú xuất một !

- Cao-Đài vốn ở lòng con đó

Dẹp bỏ tham si ắt gặp THẦY

-Tri huyển tất ly, ly huyển tất giác, giác ngộ tức bồ đề, Niết Bàn.

-Không sợ chết

-Không sợ nhất thiết khổ

CON LÀ MỘT TAM TÀI TẠI THẾ

TÌM CHỖ CÓ MÀ ĐỌA LUÂN HỒI.

Hoặc:

Chiếu kiến ngũ uẩn giai hữu

Thọ nhất thiết khổ ách

Trường hợp : Cô Cẩm Nhung, cô Yến Vi, tổng thống Sadam Hussein

LÀM TRAI GIỮ  VẸN ĐẠO NĂM HẰNG

Chánh kỷ dạy người mới rõ căn

Ngũ uẩn giai không gần Phật Thánh

Huyền cơ tỏ rạng tợ vầng trăng.

TAM TRẤN OAI NGHIÊM

CON LÀ MỘT TAM TÀI TẠI THẾ

Tìm chỗ không mà lánh luân hồi.

Đồng nghĩa với :

Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không

Độ nhất thiết khổ ách.

THẦY nhắn nhủ riêng Hiền đệ Hiếu :

Con là một tam tài tại thế

Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không

Thời chiếu kiến khiếm thị giai không

Độ nhất thiết khổ ách

Rất mong tất cả quý vị :

Tìm cho được cửa không mà lánh luân hồi

- Tìm cho ược chỗ không để thân tâm được thanh nhẹ hơn trước rất nhiều.

Quận 1, ngày 07-06-2005

 

scroll back to top
NAM - THÀNH THÁNH THẤT Nguyên Thánh thất Cầu - Kho
124 - 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM ĐT: 08.3902.1568 - 0933.323.138 - 0933.333.138
Email: namthanhthanhthat@gmail.com - chidat32@gmail.com